Социално предприемачество и проект INNOVENTER, 20-21 септември 2018 г. в Никозия, Кипър

25.09.2019

Фотография

В периода 20-21 септември 2018 г. в Никозия, Кипър бяха  проведени различни събития свързани със социалното предприемачество. Акцентът беше върху това как социалните предприятия да бъдат катализатор за включване на уязвими групи от обществото. В тази връзка проектът INNOVENTER с водеща организация НФРИ и партньори от региона на Балкани-Средиземно море, работят в консорциум за да предоставят знания и опит в областта на иновативното предприемаческо обучение, по-специално в областта на Югоизточна Европа, което се счита за инструмент за устойчиво развитие, допринасящ за всеобхватен растеж.

Схемата за сътрудничество в областта на обучението INNOVENTER беше представена по време на семинара на 20 септември. На семинара присъстваха редица обучители от Албания, България, Кипър, Бивша Югославска република Македония и Гърция, като бяха разяснени важните аспекти, които съставляват схемата за сътрудничество на INNOVENTER за въвеждане на професионално обучение по социално  предприемачество.

Бяха представени електронните инструменти на проекта INNOVENTER. По-конкретно, семинарът беше насочен към обучители от Албания, България, Кипър, Бивша югославска република  Македония и Гърция, които се събраха, за да бъдат обучени как да използват онлайн платформата, както и мобилното приложение, разработени по проекта INNOVENTER, в рамките на бъдещите си дейности за обучение по социално предприемачество.

Експерти от Националната федерация на работодателите на хора с увреждания в България, както и експерти от други партньори, проведоха интерактивна обучителна сесия на 21 септември пред аудитория от обучители от Албания, България, Кипър, Бивша югославска република  Македония и Гърция. Беше споделен опит как да бъдат въвеждани иновативни подходи, творчество и психологически аспекти от страна на обучителите в бъдещите дистанционни обучения и сесиите „лице в лице” по INNOVENTER чрез комбиниране на онлайн дигитални медии с традиционните методи на преподаване.