ПОКАНА ЗА ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА ВАРХ

22.01.2014

Фотография

Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВАРХ,

 

  Управителния съвет на Варненска асоциация на ресторантьорите и хотелиерите, на основание чл.26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Ви кани на „Годишно отчетно- за периода 2013 г.- събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 23.01.2014г. /четвъртък/ в 16:00 часа в Хотел „Бест Уестърн Парк, при следния дневен ред: 

 

1.     Отчет за дейността на Управителния съвет за 2013г.

2.     Отчет на за дейността на Контролния съвет за 2013г.

3.      Избор на нов член  на  Управителния съвет .

4.     Разни.