ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА В сила от 23.12.2016 г., Приета с ПМС № 355 от 15.12.2016 г., Обн. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2016г.

29.12.2016

Източник:ДВ бр.102 от 23 Декември 2016

 

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА

В сила от 23.12.2016 г.

Приета с ПМС № 355 от 15.12.2016 г.

Обн. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2016г.

Чл. 1.(1) Разглеждане на заявление за регистрация на туроператорска дейност и/или туристическа агентска дейност:

1. туроператорска дейност - 500 лв.;

2. туристическа агентска дейност - 500 лв.

(2) Вписване в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти и издаване на удостоверение за регистрация за извършване на:

1. туроператорска дейност - 3500 лв.;

2. туристическа агентска дейност - 1800 лв.

(3) Таксите по чл. 1, ал. 1 се заплащат при подаването на заявлението за регистрация, а по чл. 1, ал. 2 - при получаването на удостоверението за регистрация.

 

Чл. 2.(1) За категоризиране на туристически обекти по чл. 123, 124, 125 и 126 от Закона за туризма (ЗТ) се събират следните такси:

1. за категоризиране на места за настаняване клас А - хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили:

а) до 30 стаи - 500 лв.;

б) от 31 до 150 стаи - 1200 лв.;

в) от 151 до 300 стаи - 1900 лв.;

г) от 301 до 500 стаи - 2800 лв.;

д) над 500 стаи - 5000 лв.;

2. за категоризиране на места за настаняване клас Б - семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:

а) до 20 стаи - 200 лв.;

б) от 21 до 40 стаи - 400 лв.;

в) от 41 до 60 стаи - 940 лв.;

г) от 61 до 100 стаи - 2000 лв.;

д) над 100 стаи - 4000 лв.;

3. за категоризиране на места за настаняване клас Б - стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги:

а) за едно легло - 10 лв. на легло;

б) за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг - 10 лв. на брой;

в) за място на палатка в къмпинг - 10 лв. на брой;

4. за категоризиране на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване):

а) до 20 места за сядане - 150 лв.;

б) от 21 до 50 места за сядане - 250 лв.;

в) от 51 до 150 места за сядане - 800 лв.;

г) от 151 до 300 места за сядане - 1500 лв.;

д) над 300 места за сядане - 2000 лв.;

5. за категоризиране на туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални - за легло - 10 лв. на легло;

6. за категоризиране на прилежащи към туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални, заведения за хранене - туристически столови, туристически бюфети и туристически столови със сервитьорско обслужване:

а) до 20 места за сядане - 150 лв.;

б) от 21 до 50 места за сядане - 250 лв.;

в) над 50 места за сядане - 500 лв.

 

Чл. 3.(1) За сертифициране на балнеолечебни (медикъл спа), спа, уелнес и таласотерапевтични центрове се събират следните такси:

1. за разглеждане на заявлението за сертифициране на балнео (медикъл спа), спа, уелнес и таласотерапевтичен център - 500 лв.;

2. за вписване в Националния туристически регистър (НТР) по чл. 166, ал. 1 от Закона за туризма и издаване на сертификат - 1000 лв.

(2) Таксите по ал. 1, т. 1 се заплащат при подаването на заявлението за сертифициране, а по ал. 1, т. 2 - при получаването на сертификат и табела.

 

Чл. 4.За вписване в НТР на правоспособните екскурзоводи, планински водачи и ски учители и издаване на идентификационна карта по чл. 148, ал. 1 ЗТ се събират следните такси:

1. екскурзоводи - 125 лв.;

2. планински водачи - 125 лв.;

3. ски учители - 125 лв.

 

Чл. 5.(1) В случаите по чл. 134, ал. 1 ЗТ при промяна на категорията на туристическия обект в по-висока от определената му се заплаща съответната за обекта такса по чл. 2, ал. 1.

(2) В случаите по чл. 134, ал. 5 ЗТ при промяна на категорията на туристическия обект в по-ниска от определената му се заплаща такса 100 лв.

(3) При подаването на заявлението за промяна по ал. 1 и 2 се заплаща 1/2 от посочената такса, а при получаването на категорийната символика, включваща удостоверение и табела - втората половина от таксата.

 

Чл. 6.За потвърждаване на категорията на туристически обекти по чл. 123, 124, 125 и 126 от Закона за туризма, извършване на проверка на място и издаване на удостоверения при подаването на декларация по реда на чл. 133, ал. 3 ЗТ се събират следните такси:

1. за потвърждаване на категорията на места за настаняване клас А - хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили:

а) до 30 стаи - 450 лв.;

б) от 31 до 150 стаи - 1000 лв.;

в) от 151 до 300 стаи - 1700 лв.;

г) от 301 до 500 стаи - 2500 лв.;

д) над 500 стаи - 4500 лв.;

2. за потвърждаване на категорията на места за настаняване клас Б - семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:

а) до 20 стаи - 180 лв.;

б) от 21 до 40 стаи - 360 лв.;

в) от 41 до 60 стаи - 850 лв.;

г) от 61 до 100 стаи - 1800 лв.;

д) над 100 стаи - 3600 лв.;

3. за потвърждаване на категорията на места за настаняване клас Б - стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги:

а) за едно легло - 9 лв. на легло;

б) за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг - 9 лв. на брой;

в) за място на палатка в къмпинг - 9 лв. на брой;

4. за потвърждаване на категорията на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване):

а) до 20 места за сядане - 130 лв.;

б) от 21 до 50 места за сядане - 220 лв.;

в) от 51 до 150 места за сядане - 720 лв.;

г) от 151 до 300 места за сядане - 1400 лв.;

д) над 300 места за сядане - 1800 лв.;

5. за потвърждаване на категорията на туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални - за легло - 9 лв. на легло;

6. за потвърждаване на категорията на прилежащи към туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални заведения за хранене - туристически столови, туристически бюфети и туристически столови със сервитьорско обслужване:

а) до 20 места за сядане - 130 лв.;

б) от 21 до 50 места за сядане - 220 лв.;

в) над 50 места за сядане - 450 лв.

 

Чл. 7.(1) За вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР и/или в регистрите по чл. 167, ал. 1 ЗТ относно регистрираните лица, когато промяната води до издаване на нов (актуализиран) документ (удостоверение/сертификат), се събират следните такси:

1. за вписване на настъпили промени в обстоятелства относно категоризираните туристически обекти и сертифицираните туристически обекти - 150 лв.;

2. за вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР относно туроператорите и туристическите агенти - 150 лв.;

3. за вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР относно правоспособните екскурзоводи, ски учители и планински водачи - 50 лв.

(2) За вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР и/или в регистрите по чл. 167, ал. 1 ЗТ относно регистрираните лица, когато промяната подлежи на отразяване само в НТР, без да се издава нов актуализиран документ (удостоверение/сертификат), се събират следните такси:

1. за вписване на настъпили промени в обстоятелства относно категоризираните туристически обекти и сертифицираните туристически обекти - 50 лв.;

2. за вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР относно туроператорите и туристическите агенти - 50 лв.;

3. за вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР относно правоспособните екскурзоводи, ски учители и планински водачи - 30 лв.

 

Чл. 8.За издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност, на удостоверение за категория на туристически обект или на сертификат за съответен вид център - 100 лв.

 

Чл. 9.За изработване на нова табела за определена категория на туристически обект по чл. 3, ал. 2, т. 1 - 3 ЗТ или за вид сертифициран център по чл. 3, ал. 2, т. 5 ЗТ, при захабяване на издадената, се събира такса 50 лв.

Преходни и Заключителни разпоредби

 

§ 1. По висящите производства, образувани по искания, подадени преди влизането в сила на тарифата, таксите се заплащат в размерите, определени в нея.