Агенция по вписванията реализира проект за развиване и внедряване на нови онлайн услуги

15.10.2014

Източник:Moreto.net

  

Агенцията по вписванията стартира разширяване и подобряване на услугите, които предоставя на бизнеса и гражданите. Това стана ясно от напредъка по проект „Подобряване обслужването на гражданите и бизнеса чрез развитие на информационната система на Търговския регистър към Агенция по вписванията” по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ.

Проектът предвижда дейности, които са изцяло ориентирани към оптимизиране и надграждане на информационната система на Търговски регистър и начина на обслужване и допринася за развитие на по-качествени и насочени към потребителя услуги.

 От внедрените подобрения в софтуера на агенцията ще могат да се възползват всички търговци, които оперират на територията на страната и на ЕС.  

Предвидените нови надградени функционалности на информационната система на Търговския регистър са необходими и обосновани с оглед изпълнение на изискванията на българското законодателство и улесняване на потребителите при работа с регистъра.

Нововъведенията предвиждат и подобряване на взаимодействието между Агенцията по вписванията и останалите държавни ведомства.  

 Софтуерът на агенцията заработи и на английски език.

Сериозен проблем, отчетен по време на работата по проекта, е огромният брой откази, които получават търговците при регистриране на определени заявки. Експертите на агенцията и изпълнителите по проекта са изследвали и анализирали 5 600 откази, с цел да се видят причините, поради които бизнесът не успява да спази нормативните изисквания. Написаните препоръки за подобряване на софтуера с цел чувствително намаляване на броя на отказите са реализирани в новата онлайн система.

 Служителите на агенцията ще имат достъп и до съдебната практика в областта на търговското право, за да могат да взимат максимално бързо решения при разрешаването на определени казуси при работата си с бизнеса. 

Сериозно внимание е отделено и на раздел „Несъстоятелност”, където целта е информацията да е максимално обективна, добре структурирана и лесна за управление.